به نام خدا

GAME-PC-MM.IR

سلام خدمت دوستان عزیز امروز اموزش کامل بازی خدای جنگ ۲رو براتون اماده کردیم امیدواریم خوشتون بیاد.

(دایره: چنگ زدن وگرفتن) (مثلث: حمله قوی / قطع عضودر طول گرفتن)(پرش=ضربدر)
(حمله بطورمنظم =مربع)/(دفاع کردن=LI)/(استفاده ازقدرت سحروجادو=L2)
(مقابله با شانه=R1)/(جعبه بازکردن=R2)
ازمنو برای انتخاب سحروجادو وپایداری آنها استفاده کنید./وبازدن L1 تمام تجهیزات خودراببینید.
بوسیله استفاده ازمنو ورفته بر روی سلاحها وجادوها میتوانید بادکمه یاضربدر آنهارا بروز برسانیدکه باپایین آمدن خون قیف اینکار انجام میگیرد.

ذخیره یازی : شما میتوانید درکنا نورهای زردرنگ بازدن دکمه R2یازی رادرمحل دلخواه ذخیره کنید.

افزایش خون وجادو: ۳۶ چشم زن زشت سیماوجوددارد که ازآنهابرای پرکردن خون خود و۳۶ پرققنوس وجودداردکه ازآنهابرای پرکردن جادوی خود استفاده خواهید کرد.

توضیح بیشتر: با دریافت شش عددازچشمهای زن زشت سیماخط سلامتی کریتوس افزایش میابدوهمچنین بادریافت شش عددپرققنوس خط جادوی کریتوس افزایش میابد.
ضمنا”چهارآیتم دریافت سلاح جدید وچهارآیتم دریافت جادوی جدید وجودداردکه درطول بازی آنهارابدست خواهیدآوردکه قدت شماراارتقاءمیدهد.

اسانسها : سه نوع اسنس وجوداردکه برای پیداکردن انهابایداهرمهای راپیداکرده وچرخانده تاآنهاظاهر شوندکه یکی برای پرکردن خون به رنگ سبزاست/دیگری برای پرکردن جادوی خودکه به رنگ آبی است وآخری که برای پرکردن قدرت سلاح که به رنگ قرمز میباشدواین نوع اسانس با کشتن موجودات وشکستن چوبهاوکوزه ها نیزبدست می آید.
شروع
پس ازدیدن میان پرده تمامی مهاجمان را نابود کرده وصحنه را ببینید به سمت دربروید و بادکمه R1 آن را بگیرید ودکمه دایره را بطورمدارم بزنید تا دربازشود به جلورفته ومراقب دست مجسمه باشید دشمنان رانابود کرده وازجایی که بوسیله مشت مجسمه سوراخ میشود به پایین بپرید درصندوق رابازکرده تا خون شما پرشودازنردبان بالارفته پیغامی ظاهرمیشودمبنی براینکه شمامیتوانید بوسیله دکمه L2ودایره ضربه قدرتی بزنیدومهاجمان رانابوکرده وبا مجسمه بزرگ دست وپنجه نرم کنید برای ازبین بردن اوبهتراست به دستهایش ضربه بزنید و وقتی صحنه ای دیدید بطرف تیرکمان بزرگ رفته وسنگ را بطرف صورت اوپرت کنید وبعدازآن خودتان بجای سنگ وارد مخزن تیرکمان شده ودکمه دایره راتند تند بزنید و بطرف مجسمه پرتاب شوید دکمه هایی راکه ظاهرمیشوند بزنید دراین هنگام مجسمه عصبانی شده وشما را به سمت شهرپرتاب میکند شما داخل یک حوض آب هستید به بالا بیایید ودرها را بشکنید تا صحنه ای ببینید به داخل آب برگردید وازسوراخ وارد تونل شوید مانعی جلوی شماست که میتوانید بازدن دکمه R1 آن رابشکنید شما باید دکمه را نگه داشته تاسرعتتان زیادشود از آب بیرون آمده واز نردبان بالا بروید نور زردی در صحنه است درکنار آن بازی را ذخیره کنید.

اهرم کنار نور زرد رنگ را چرخانده که نور نقره ای رنگی ظاهرمیشود که شما بوسیله آن میتوانید به سمت دیگر بپرید در را باز کرده ومهاجمان رانابود کنید سپس از پله ها بالا رفته وحواستان جمع باشد واز دیوار مقابل به کمک دکمه ضربدر بالا بروید ومراقب پای مجسمه باشید به جلو رفته و دوباره با مجسمه نبرد کنید شما باید مثل مرحله قبل به دستان مجسمه ضربه بزنید پس از کمی مبارزه با او علامت دکمه دایره نمایان میشود سریع توسط نورنقره ای به سمت دیگر پریده و دکمه دایره را بزنید تا دست او را وارد چرخ بزرگ بکشید بادست دیگرهم همین کار راانجام دهید برای اینکه خودتان سریع ازبین نروید سریع دکمه های L1 &R1 راباهم زده تا مجسمه شما رابه منطقه دیگر پرتاب کند میان پرده را مشاهده کرده وبه سمت رد بروید وآنرا بازکنید وداخل شوید ودر کنار رد نزدیک به نورزردرنگ بازی راذخیره کنید.

به سمت سنگ بزرگ رفته وآن را بر روی قسمت گرد قرارداده تا در باز شود شما باید سنگ را همراه خود بطرف دیگر ببرید سنگ راببرید وضربدر رانگه داشته وبعد از چند ثانبه رها کنید تا سنگ به آن طرف شوت شود خوتان هم غلط زده وبه آن طرف بروید اگرعلاقه مند به گرفتن جایزه هستید سنگ رابا خود به انتهای راهرو ببرید واز آن بالا بروید وصندوقها را باز کنید سنگ را به عقب برده وروی نقطه گِرد قرار داده تا در نرده ای باز شود اهرم مقبل خود را بکشید تا بالا بروید به جلو رفته وبه مجسمه ضربه بزنید تا میان پرده ای را تماشا کنید تمام راه را به سمت شمشیر که داخل زمین است بروید موجودات را در راه قلع و قمع کنید برای برداشتن شمشیر باید از تمام توانتان استفاده کنید ابتدا دست راست را به سمت صورت مجسمه پرتاب کرده وسریع به سمت شمشیر بروید وآن را با قدرت و زور زیاد بیرون بکشید شما باید ای عمل را ۳ مرتبه تکرار منید تا شمشیر بیرون بیاید بوسیله شمشیر بزرگ به دستهای مجسمه ضربه بزنید تا وارد بدن او شوید مسیر را بوسیله پله های مارپیچ ادامه داده ودرنهایت شمشیر را در نقطه آبی رنگ فروکنید پس از نابودی قسمت اول از طناب بالا بروید وجلوتر زنجیرهای روی نقطه آبی رنگ را پاره کرده وشمشیر را در قسمت آبی رنگ دوم فرو کنید واز طناب بالا بروید به سمت اهرم رفته و آن را کشیده وبه پایین بروید به میله ضربه زده تا تکان بخورد وسری اهرم را کشیده تا میله بالا بیاید وجلوی نور را بگیرید وبراحتی به آنطرف بروید پس از دیدن دمو به سمت دهان مجسمه رفته ومیان پرده ای از نابود شدن مجسمه تماشا کنید فعلا” شما فاقد هرگونه قدرت میباشید
پس از دیدن دمو شما داخل جهنم هستید از کوه بالا رفته وبه آنطرف بپرید مراقب دستهای شیطانی باشید از کوه بالا رفته واز جهنم فرار کنید با یکی از سربازان که بر روی زمین افتاده اند صحبت کنید ومیان پرده را مشاهده کرده ودرکنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

بسمت اسب بالدار رفته سوار شوید ومراقب اِسل نیز باشید ومهاجمان را نیز نابود کنید برای شکت دشمنان میتوانید از شمشیر ویا اسبتان استفاده کنید هروقت علامت دایره ظاهر شد سریع آن رازده وسپس دکمه های خواسته شده را بزنید تا دشمنان از بین بروند در قسمت بعدی شما باید با رُّـیس آنها بجنگید بهترین کار این است که تیرها راجا خالی داده وپس از دیدن صحنه به او ضربه بزنید پس از فرار رییس آنها به پایین فرود بیایید تا صحنه ای ببینید که اسب شما توسط غول یخی گرفتار شده است این منطقه را به خاطر بسپارید به جلو رفته وبه دست غول ضربه بزنید تا انگشتش را بردارد از دیوار بالا رفته وبه طرف پایین بروید ومراقب دشمنان نیز باشید راه را به جلو ادامه داده واز دیوار پایین بیایید و در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

مهاجمهای جدید را که گاوهای وحشی هستند نابود کنید جعبه ها را باز کرده وبه قفسی که از سقف آویزان است ضربه بزنید ریسمان را گرفته وبطرف دیگر بروید دشمنان را از بین برده وبه سمت عقاب بروید صحنه را دیده تا مرد به پایین بیافتد از زنجیر به پایین آمده و مسیر را تا دهانه ی غار ادامه داده ودر کنار نور زرد رنگ بازی را ذحیره کنید.

صندوق را گرفته وچشم را بگیرید و وارد غار شوید وصندوقهای دیگر را نیز باز کنید برای بازکردن صندوق دیگر از طناب پایین آمده واز نقطه نورانی بطرف دیگر بپرید تا بتوانید جایزه را بگیرید به جلو رفته ودشمنانی را که شبیه کرم هستند را از پای درآورید مراقب باشید چون آنها دارای نیروی شیطانی هستند ومیتئانند شما را تبدیل به سنگ کنند اکر تبدیل به سنگ شدید سریع دکمه های چپ و راست رابزنید تا طلسم باطل شوید پس از نابودی آنها سنگ بزرگ را شکسته و در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

اینک وقت مبارزه با غول یخی است برای نابود کردن او وقتی که فوت میکند به پشت ستون بروید ومخفی شوید وبرای غلبه بر پرندگان بهتر است از دکمه دایره استفاده کنید بطرف سنگ بزرگ رفته و آن را بشکنید اگر مایل به گرفتن جایزه هستید بطرف پایین بیایید وجعبه هایی را که یخ زده اند را با زیادکردن آتش آب کنید آدم را با دایره گرفته وبا مربع او را به آتش پرت کنید تا یخ آب شود وجایزه را بگیرید به قسمتی که سنگ را شکسته اید رفته و از آن بطرف بالا حرکت کنید به غول ضربه بزنید تا نیرویی جدیدی را که تیر وکمان را به دست آورید که در درون چشم غول است وقتی آن را گرفته وبوسیله همین اسلحه دکمه های L2 و دایره را بزنید .بطرف غول تیراندازی کرده و او را نابود کنید برگشته وبطرف پل شکسته رفته و با تیرکمان به روی قفسها نشانه بروید وسربازان تیرانداز را هم ازیبن بروید تا جایزه را بگیرید و درکنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
اینک هدف شما برگشتن پیش اسب است راه را به عقب برگردید قبل از رفتن به پیش اسب باید بطرف مردی که توسط عقاب در حال خورده شدن است بروید و آن را به پایین پرت کنید وخودتان به پایین بیایید وبه آن با تیرکمان تیراندازی کنید پس از دیدن دمو شما دارای قدرت جدیدی هستید که میتوانید با دکمه های L3 و R1میتوانید از خشم خود استفاده کنید مهاجمان را نابود کرده واز پلی که پایین آمد بروید و بوسیله ریسمان به آنطرف دری که مقابل خود میبینید بروید ابتدا صندوق زرد را که قدرتی هست باز کرده وبوسیله نیروی قدرتی در را شکسته و وارد شوید وبازی را در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
از دیوار بالا بروید وبه کمک نیروی جدید انگشتان غول را از روی اسب بردارید به سمت وسوار اسب شده ومسیر را به جلو ادامه دهید میان پرده را تماشا کرده وسپس مهاجمان را نابود کنید برای نابود کردن آنها از تیروکمان استفاده کنید وآنها را شکست دهید حال هنگام مبارزه با رهبر عقابها میباشد وقتی او را زدید در موقی پایین آمدن مراقب دکمه ها باشید تا نمیرید از دیوار بالا رفته وبه سمت چپ بروید جعبه ها را باز کرده و در کنار نور زرد رنگ یازی را ذخیره کنید.
از نردبان بالا رفته ودشمنان را نابود کرده واز نردبان بالا بروید سپس سگهای کوچک وحشی را از بین برده و برای گرفتن امتیاز میتوانید اسکلتها وکوزه های بزرگ را با شمشیر بزنید توجه داشته باشید که جسد یک سرباز بر روی زمین است و شما باید او را به طبقه پایین ببرید به جلو رفته و اهرم را همراه با سرباز به پایین ببرید جسد را برداشته وبر روی نقطه گرد بگذارید واهرم را با خود به عقب بکشد تا در پشتی باز شود سریع از در داخل شوید و دمو را مشاهده کنید بعد راه راه به جلو ادامه داده وصندوق را باز کنید ومراقب ریزش زمین نیز باشید به پایین آمده ویا دشمن جدید که سگ سه سر است مبارزه کنید برای نابودی او هنگامی که علامت دایره نمایان شد سریع آن رابزنید تا او از بین برود سپس در همانجا مجسمه را بشکنید تا یک سنگ بزرگ پیدا کنید سنگ را زیر پایتان بگذارید واز آن بالا بروید ودر جایی که سگ بود در صندوق را باز کنید و در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
از شکاف بین دو دیوار پایین آمده و بوسیله نردبان به بالای سقف بروید مسیر را ادامه دهید و دشمنان را قلع و قمع کنید ومراقب تیراندازها نیز باشید سریع آنها را از بین برده وبطرف دیگر پریده وبالا بروید صندوق دو رنگ را در زمانی که به هرکدام از رنگها نیاز داشتید باز کنید راه را بطرف اهرم ادامه داده وبه سمت پاین رفته وزن رانابود کنید تادرکم کم شکسته وبه بیرون بروید صندوق رابازکرده ودرکنارنورزردرنگ بازی را ذخیره کنید.
راه طولانی را ادامه دهید تا به کالسکه خدایان برسید ازدبوار بابا بروید واهرم را بکشید وسریع بطرف ریسمان رفته و آن راگرفته وبه سمت دیگر بروید ود.و را ببینید بامرد قوی هیکل مبارزه کنید وهر وقت به بالای ستون رفت به او تیراندازی کنید هنگامی که علامت دایره بالای سر او ظاهر شد به سمت او رفته ودایره را گرفته وشوک سمت چپ را بچرخانید تا اورا ازپای درآورید پس از نابود کردن او از در داخل شده وکتاب را مطالعه کنید حال دو راه دارید که هردو به یک راه میروند از طناب بالا بروید وبجای قبلی برگردید به سمت در رفته وبه کمک قطعه ای که از غول گرفتید در را باز کنید به جلو رفته ودستبند را در محل گرد قرار دهید غولی ظاهر میشود وبه شما قدرت جدیدی میدهد که با چپ وراست وبالا وپایین میتوانید قدرتهایتان را عوض کنید با استفاده از قدرت جدید مهاجمان را از بین برده واز نردیان بالا بروید ودرکنار نئر زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
درب جعبه را باز کرده وبه پایین صحنه بروید دراین قسمت ۴ اهرم وجود دارد که هر اهرم دارای یک رنگ است برای مثال اهرم قرمز رابِکشید صحنه ای از جا ومکان دستگاه قرمز را میبینید قبل از تمام شدن وقت به آنجا بروید وقلابها را باز کنید شما باید با هر ۴ اهرم همین کار را انجام دهید که بترتیب : ۱-قرمز ۲-سبز ۳- آبی ۴- زرد وقتی تمام قلابها را باز کردید به سمت اهرم اصلی رفته وآن را بکشید بعد به جلو رفته واسبها را با شلاق بزنید دکمه ها را با دقت بزنید تا صحنه ای از بحرکت درآمدن اسبها تماشاکنید و درکنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

تمام راه طولانی را به قصر برگشته ودشمنان را دربین رانابود کنید ودرکنارنورزردرنگ بازی راذخیره کنید.
در اینجا دشمنان جدیدی میبینید وقتی آنها رامیکشید منفجر میشوند پس مراقب باشید بالا رفته واز شکاف به آنطرف بروید ازدیوار بالا بروید وبطرَف دیگر بروید صندوق را باز کنید اگر تا اینجا شش چشم را گرفته باشید خون شما زیاد میشود به پایین بیایید ودر را باز کنید به سمت مجسمه بزرگ رفته وبه پایین بپرید واهرم را بِکشید ولی فایده ای ندارد چون یک آدم زیر آن است بطف حوض وسط صحنه بروید و آن را به عقب بکشید تا یک راه دریایی باز شود وارد تونل شده وبه جلو بروید دکمه ی R1 را بگیرید تا موانع موجود در راه را بِشکنید بالا بطرف مجسمه بروید وقدرت جدیدی را بگیرید با استفاده از L1&R1میتوانید آن را اجرا کنید ولی فقط در جایی که مجسمه سبز رنگ باشد با استفاده از این قدرت سرعت بازی را کم کنید راه را به عقب برگشته وروی ناحیه گرد ایستاده وقدرت جدید را بزنید وسریع از ستونها بالا رفته وبه عقب بروید وروی ناحیه گرد ایستاده و دوباره سرعت بازی را کم کنید تا زودتر به دست مجسمه برسید ودمو را تماشا کنید وبعد به سر مجسمه ضربه بزنید تا از گردنش جدا شود به پایین بروید وصندوقها زا باز کنید جلوتر موجوداتی را که از زمین میرویند نابود کرده و سپس کله مجسمه را بشکنید ومسیر را به جلو اداکه داده وجعبه ها راباز کنید وبه پایین بروید موجودات غول پیکر وگرازهای وحشی را نابود کرده و از نردبان کوتاه بالا بروید و مجسمه کوچک را در مقابل چشم مجسمه بزرگ قرار دهید بطرق دیگر بروید واهرم را بِکشید مجسمه را بر روی جایی که پایین آمدید بگذارید سپس اهرم را بِکشید تا مجسمه بالا برود شما هم به بالا پیش مجسمه بروید R1را بگیرید وضربدر را پر کنید تا مجسمه به جلو پرتاب شود و مجسمه کوچک دیگر را در روبروی چشم مجسمه بزرگ دیگر قرار دهید تا نابود شود پس از تماشای میان پرده وارد مسیر جدیدی میشوید در ابتدای ورود بازی را حتما” درکنار نئر زرد رنگ ذخیره کنید.

وارد منطقه جدیدی شده اید دمو رادیده دکمه ها راسریع بزنید تا از بین نروید باز میان پرده ای میبینید حال با مرد ترسناک وحشی دست وپنجه نرم کنید برای تابودی او بهتر است از نیروهای ویژه استفاده کنید اول اسب را ازبین ببرید بعد با خود او مبارزه کنید پس از شکست دادنش دارای سلاح جدیدی شده اید که یک چکش چوبی میخکوب شده است موجودات را به کمک اسلحه جدید نابود کرده و با زدن دکمه R1 به آنطرف بپرید حال وارد منطقه جدیدی شده اید به سمت آتش پریده وسعی کنید به چشمهای مجسمه نزدیک ئشوید به سمت راست رفته ودر کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
مسیر را به جلو ادامه داده وجسد را بازرسی کنید تا کلید را بدست آورید مهاجمان را از پای درآورده وراه را به عقب وبه سمت چپ برگردید در را بوسیله کلید باز کنید اینک با غول عظیم وعصبانی مبارزه کنید برای نابود کردن آنها ابتدا مرد سواره را بااستفاده از دایره بگیرید وبعد غول را نابود کنید تا ۲۰ عدد چشم را در بازی بدست آورید پس از نابود کردن او به سمت سنگ بزرگ برگردید و موجودات وسنگ را نابود کنید .
پایان قسمت اول
علامت R1 ظاهر میشود به دور سنگ بچرخید وبه سمت دیگر بپرید به کمک ضربدر به آنطرف از نردبان رفته وبالا بروید برای گرفتن جایزه بطرف رشته ی گیاه بروید واز طریق کندگی درختها به سمت دیگر بروید دشمنان را بوسیله تیرکمان نابود کنید بطرف خشکی رفته وستونها را نابود کنید وستون وسطی را به کمک دکمه های L1&R1 به عقب وجلو پرتاب کنید تا از بین برود مسیر را تا محوطه گرد بروید به سمت سرباز رفته وجنازه او را داحل آب بیاندازید وبه پشت بروید وجنازه او را از آب بیرون آورده و روی نقطه گرد قرار دهید وخودتان روی نقطه دیگر ایستاده تا در باز شود سریع بیرون بپرید وبازی را در کنار نور زرد رنگ ذخیره کنید .
به جلو رفته وروی محوطه گرد ایستاده واهرم را بچرخانید تا به آنطرف بروید همین کار را با دیگری انجام داده تا ۳ حرکت به جلو بروید وبا غول بجنگید پس از شکست دادن غول ریسمان را گرفته وبطرف دیگر بروید درب کناری را باز کنید سرعت را کم کرده واز چرخونک بطرف دیگر بروید مجسمه ها را بِشکنید وسنگ را به سمت جلو هل داده وبه پایین بروید تا جایی که یک سنگ دیگر باشد سنگ را بطرف پایین صحنه هل داده وسنگی را که از بالا هل داده اید را به بالای سکو ببرید وهر دو سنگ را به سمت پایین صحنه هل داده تا سنگینی کند وراه باز شود قبل از اینکه به پایین بیایید وتمام زمین را بطرف جلو هل دهید میان پرده را مشاهده کنید ومسیر را به جلو ادامه دهید نزد سرباز رفته وبا او صحبت کنید بعد سرباز رابلند کرده وروی محوطه چرخ دنده قرار دهید تا سرباز له شود وچرخ دنده ها بشکنند موجودات را نابود کرده وصندوقها را بازکنید به سمت در بروید وآن را باز کنید حال وقت نبرد با سگ سه سر میباشد که غلبه بر او خیلی دشوار است .
نکته : ( شما نباید هیچ توجهی به اهرم داشته باشید وخودتان او را نابود کنید) پس از شِکَست او شما قدرت جدیدی برای دفاع کردن دارید حالا اهرم را بِکشید وبوسیله L1آتشی را که به سمت شما می آید را با دفاع کردن ناکام کنید درب را شِکسته وتمام مسیر را به سمت مجسمه ای که از چشمهایش نور سبز رنگ بیرون می آمد برگردید وبه جلو بروید به کمک دکمه L1 دفاع کنید وسریع دکمه دایره را بطور مداوم بزنید تا در منفجر شده وداخل شوید جعبه را باز کرده واز نردبان پایین بیایید و موجودات را نابود کرده ومسیر را ادامه دهید تا صحنه ای از دزدیده دشدن اهرم توسط یک سرباز تماشا کنید اما مهم نیست اهرم را بچرخانید وبه پایین بروید برای اینکه بتوانید از قسمت بعدی بالا بروید وقتی به میله های نرده ای رسیدید به پایین بپرید واز این قسمت رو به بالا بروید لبه ها را بگیرید وبه انتها برسید ودر کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید .

از دیواربالا رفته وبه سمت سقف بروید اهرم را بچرخانید ومراقب قسمتهای برش وتیغه ها باشید وقتی اهرم را چرخاندید سریع ا قسنتی که باز میشود وارد شوید اهرم وسطی را چرخانده و در را باز کنید اینکار را باید خیلی سریع انجام دهید واین قسمت بازی را در کنار نور زرد رنگ ذخیره کنید.

به پایین بروید وکتاب را بررسی کرده وبا موجود کرمی شکل مبارزه کنید برای اینکه خودتان نابود نشوید به هیچ عنوان نپرید و وقتی به دور ستون چرخید سریع به او ضربه بزنید وبعد از ظاهر شدن علامت دکمه دایره را بزنید او را چند بار شکست داده تا نیروی جدیدی بدست آورید بوسیله این قدرت میتوانید موجودات را تبدیل به سنگ کنید و آنها را از بین ببرید سپس بازی را در کنار نور زرد رنگ ذخیره کنید.

به جلو بروید همالنطور که در تصویر میبینید ۴ محوطه گرد موجود میباشد که باید با چرخاندن اهرم کنا آنها به بالا بیایید برای اینکار ابتدا اهرم اول را چرخانده وبطرف دیگر بروید واهرم را به عقب بِکشید تا در باز شود برای رفتن سریع قبل از اینکه در بسته شود سرعت بازی را کم کرده وبه سمت دیگر بروید به بالای آب آمده واهرم را بچرخانید وبه زیرآب بروید اهرم رابِکشید وسریع از در دوم داخل شوید بوسیله قدرتی در را بشکنید وبه بالا بروید اهرم مقابل را بچرخانید واهرم پشت رابه عقب بکشید این اهرم خیلی مهم است چون درب اصلی را باز میکند مسیر را به جلو ادامه داده وازنردبان بالا نروید چون یکی از ستونها به بالا نیامده است از کنار به داخل رفته ودشمنان را از بین ببرید واهرم را بچرخانید این اهرم به پایین می آید پس شما سرعت را آرام کرده و سریع به بالای نردبان بروید بار دیگر سرعت را آهسته کرده وبه نقطه نقره ای رنگ بپرید به دور آن وبه دور ۴ ستون چرخیده و به داخل درب بپرید صندوق را باز کرده وبه جلو رفته واهرم بزرگ را بکشید سگها را کشته وزمانی که آسانسور به بالا رسید دایره را بزنید تا له نشئید و درب پایین باز شود وارد شده واز روی چوبها گذشته و لبه ی دیوار را گرفته و به سمت دیگر بپرید گاو بزرگ را از بین ببرید ودرکنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

از پله های مارپیچ بالا بروید حال شما درجای قبلی هستید به جلوی مجسمه آتش انداز بروید ودکمه ی L1 را نگه دارید تا در بِشکَند و وارد شوید واز لبیه دیوار به آنطرف بروید جعبه ها را باز کرده وبه پایین بیایید موجودات را ازپای درآورده وبطرف مقابل پریده و جلوتر از نردبان بالا آمد وصحنه ای ببینید موجودات را نابود کرده ودر کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

به اهرم وسط صحنه کاری نداشته باشید در را باز کرده وداخل ش.ید وموجودات ار نابود کرده وبهتر است برای نابودی آنها از دکمه دایره استفاده کنید .
نکته : (برای خروج از این قسمت ابتدا مجسمه ها را کشیده ویکی را روی آسانسور بگذارید ودیگری را در زیر پا بگذارید / بخاطر اینکه تا آخر پایین نیایید وشما بتوانید بپرید وبه بالا بروید ).
صند.قها را باز کنید واز پله ها پایین بیایید دشمنان جدید را از بین برده تا راه باز شود سنگ را بطرف جلو هل دهید تا به پایین بیافتد وسنگ را زیر پله ها بگذارید واز آن بالا بروید ودر صندوقها را باز کنید وبه آنطرف باغچه بروید مجسمه ها را بطرف پایین هل داده و بر روی قسمت طلایی رنگ بگذارید و از نردبان بالا بروید به قسمت پشت رفته واز در وارد شده و موجودات را نابود کرده و از روی زمین به سمت دیگر بپرید مزاحمان را از بین برده و روی قسمت برآمدگی ایستاده وسرعت بازی را کم کنید سریع از ریشه ها گذشته وبه قسمت بعدی بروید همینکار را درقسمت بعدی نیز انجام دهید تا به در اصلی برسید میان پرده را دیده و مرد را شکست دهید برای شکست او هنگام علامت دایره سریع دکمه مربوطه را بزنید وبعد از چند بار او را نابود کنید حال دارای سپر طلایی هستید مسیر را به جلو ادامه داده و از زنجیر به پایین بیایید به سمت مجسمه در وسط بروید وسپر را بر روی آن بگذارید واهرم را بچرخانید تا بالا بیایید وخودتان هم سریع به سمت دیگر چشم بروید وبا L1 وضربدر دفاع کنید تا مجسمه نابود شود دمو را مشاهده کرده و مسیر را به جلو ادامه دهید از دیوار پشت به بالا رفته واهرم را بِکشید داخل شده وپیش عقاب رفته ونیزه بزرگ را بردارید وموجودات مزاحم را نابود کنید کنار عقاب یک مجسمه است آنرا روی گردونه بگذارید ودشمنان را نابود کرده و مجسمه را طوری قرار دهید که قسمت سبز رنگ به پشت قرار گیرد همان جایی که اول بود حالا به پشت رفته وبوسیله مجسمه سرعت را کم کرده وبه آن طرف بروید و در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

ازستونها بپرید وبه جلوبروید این قسمت کمی سخت میباشد به جلورفته دشمنان جدید وگاوهای وحشی رانابود کرده وجعبه ها رابازکنید به جلورفته بازهم دشمنان راازبین برده ودرکنارنورزردرنگ بازی راذخیره کنید.
میان پرده را مشاهده کرده وبا مرد مبارزه کنید مراقب دکمه ها باشید که درست بزنید پس از شکست شما دارای ۲ بال هستید وبوسیله ضربدر + L1 میتوانید از آن استفاده کنید حال به مقدار اندکی پرواز کنید وبه جلو بروید ودر کنر نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

به عقب برگشته واز بینی غول بالا رفته جلوتر به کمک بالها به جلو پرواز کرده واز میله ها وارد سوراخ شده و دشمن را نابود کرده وسنگ را بکشید و داخل شوید سنگ را بطرف خود کشیده تا بتوانید بالا بروید صندوق را باز کرده وبا غول بجنگید لازم نیست در ابتدا او را بِکشید فقط مقداری بزنید تا دیوار بریزد و سریع از آن بالا بروید قبل از فوران آتش فشان و سنگهایی که غول به سمت شما پرت میکند را جاخالی داده بعد ار بالا آمدن خشکی دوباره با غول مبارزه کنید و او را از بین ببرید پس از شکست دادنش سر غول را بطرف سوراخ ببرید و از آن بالا بروید جعبه را باز کرده و در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

کنار دستگاه ذخیره یا جعبه به سوراخ کناری ضربه بزنید تا سنگ از درون آن بیرون بیاید بر روی سنگ پریده و موانع جلوی مسیر را از بین ببرید وقتی به نقطه ای نقره ای رسیدید سریع L1 رابزنید وبطرف دیگر بپرید سنگها را بشکنید وضربدر را بگیرید وبه سمت دیگر پرواز کنید سنگهایی که سوراخ دارند پرندگانی از آن بیرون می آیند آنها را بشکنید واز دیوار بالا بروید واز طریق سقف به پایین بیایید صندوقها را باز کرده و بطرف جلو پرواز کرده و دیوار را بگیرید و موانع سر راه را از بین ببرید از روی آتش به سمت دیگر بپرید و از روی میله بطرف اهرم بروید دشمنان را نابود کرده و اهرم را بچرخانید سریع از روی زنجیرها بپرید سپس زنجیرها را گرفته وبه پایین بیایید و در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
از دیواربالا بروید واز روی موانع بپرید واز روی دیوار بر روی سنگ بپرید مسیر را به جلو ادامه داده تا به ۲ سنگ دیگر برسید شما باید سنگها را بر روی هم سوار کنید یکی از سنگها را با خود به بالا ببرید وزیر پای خود بگذارید و از آن بالا بروید از دیوار بالا رفته و مواظب سنگهای بالای سرتان باشید به زنجیرها ضربه بزنید تا دست غول آزاد شود میان پرده را ببینید اینک شما دارای قدرت جدیدی شده اید با فشار دادن دسته بطرف پایین میتوانید از این قدرت استفاده کنید دشمنان را بوسیله نیروی جدید از بین برده ومیان پرده را مشاهده کرده ودر کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.

از روی سنگها بپرید و مسیر را به سمت قصر ادامه دهید اهرم را کشیره و موجودات را نابود کنید جعبه ها را باز کرده وچوب کنار آنها را بچرخانید تا درب نرده ای شکل باز شود به جلو رفته و اهرم را بکشید و مراقب سیخ ها باشید زمانی که در باز شد سنگها را سریع بع عقب بکشید وجوایز را جمع کنید از در داخل شده و راه را ادامه دهید به سمت چپ رفته و دمو را مشاهده کنید از نردبان بالا رفته واهرم را بچرخانید تا آتش خامش شود سرعت را آهسته کرده وسریع به آنطرف آتش بروید و درکنارنورزردرنگ بازی را ذخیره کنید.
از پله هلی بلند بالا بروید اهرم راکشیده وبوسیله باد پرواز کنید وبه آنطرف بروید در را باز کرده وبه قسمت چوبی ضربه بزنید تا سنگ به پایین بیافتد کتاب را مطاله کرده وسنگ را به سمت دیگر پل ببرید وبجایی راهب است بگذارید راهب را با خود به سمت کتاب ببرید واو را وادار به خواندن کتاب کنید میان پرده را دیده ومسیرا تا جایی که بازی را ذخیره کردید برگردید بطرف در بزی شکل بروید وداخل شوید وقتی صحنه را دیدید سریع مهاجمان را نابود کرده تا خودتان از بین نروید وارد شده واز پله ها بالا بروید صحنه ای از خدایان مشاهده میکنید از گوشه دیواربه سمت محل ذخیره بازی بروید ودرکنارنورزردرنگ بازی را ذخیره کنید.

صندوق را باز کرده به پایین پریده موجودات را بوسیله اهرم آتش نابود کنید تا خون آنها جمع شود تا درب باز شود وارد آب خونی شده ومراقب تعغ ها نیز باشید بطرف عقاب رفته واهرم پشت آن را بکشید بطرف جایی که توسط آتش ذوب شده است بروید و آینه را بیرون بکشید حالا به سمت سقف بروید با پرواز به بالا رفته و یخهای روی سقف را بشکنید تا نور به پایین بیاید حالا به سمت ۳ اهرم در گوشه بروید و آنها را طوری بچرخانید که آینه قهوه ای رنگ در مقابل صورت عقاب قرار گیرد آینه را تک تک مقابل نورهایی که از سقف بیرون آمده بگذارید تا نور به سمت آینه قهوه ای بتابد وبازتاب شده ویخ عقاب باز شود حال عقاب را بچرخانید و بوسیله اهرم یخهای درها وجاهای دیگر را آب کنید حال از در داخل شده و به قسمتی که اهرم دارد بروید در اینجا کار شما دشوار است زیرا هم باید اهرم را بکشید تا آسانسور پایین بیاید و هم پرندگان انفجاری را از بین ببرید بهترین کار این است که اول خانه های آنها را خراب کرده وبعد باخیال راحت اهرم را کشیده و پس از آمئن آسانسور با زدن دکمه R1 به بالا بروید وقتی این بخش را گذراندید به جلو رفته وبه وسط میدان بروید از این به بعد کار شما مشکل است سگهای ۳ سر وغولهای بزرگ و جادوگران را نابود کنید از نردبان بالا بروید ودر کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
در را باز کرده واز نردبان پایین آمده و اهرم را بکشید میان پرده ای را میبینید که مرد از ترس شما خودکشی میکند که شما باید مانع از این کار او شوید به عقب برگشته ومجسمه ای که نور سبز دارد و سرعت را آهسته میکند با خود بیاورید واهرم را بکشید مجسمه را در زیر قرار داده واز آینه وارد شوید و وقتی به بیرون آمده سریع سرعت بازی را کم کرده ومرد را بگیرید مرد را بطرف کتاب ببرید و مانند دفعه قبل او را وادار به خواندن کتاب نمایید دمو را تماشا کرده واز در داخل شوید ویادتان باشد که اسکلت را بردارید صحنه ای میبینید که به شما چگونگی کار را توضیح میدهد ابتدا اهرم وسط را بچرخانید وسپس به پیش اهرم بالا بروید بوسیله پرواز کردن اهرم را به عقب بکشید تا بخار بیشتر شود سریع به سمت اهرم وسط بروید تا بتوانید بیشتر پرواز کنید به بالای سقف رفته و مسیر را به جلو ادامه داده وبه پایین بپرید دشمنان را نابود کرده و سر اسکلت را روی درب بگذارید و در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
بطرف زنجیر بزرگ بروید و آن را به سمت بالا هل دهید صحنه ای میبینید مبنی براینکه شما باید هم اسکلتها را نابود کنید و هم زنجیر را به بالا هل دهید که اگر هل ندهید توسط تیغه های بالای سرتان له میشوید وقتی به در رسیدید سریع آن را باز کرده و وارد شوید صندوقها را باز کنید و به جلو بروید مراقب باشید چون ریسمان پاره میشود به آنطرف بروید و مهاجمان را نابود کرده و از دیوار بالا بروید و از سقف به جلو حرکت کنید به سمت درختهایی که تیغ دارند بروید شما باید توسط بخار آب بطرف دیگر پرواز کنید و مراقب ریشه های تیغ دار باشید به جلورفته وکتاب رامطالعه کنیدتااهرم بالابیایدداینجامیتوانیددر کنارنورزردرنگ بازی راذخیره کنید.
به پشت رفته و اهرم بزرگ که تیغ ها را به پایین می آورید بکشید شما باید سریع به سمت اهرم مقابل رفته و در کنار آن دیوار را بشکنید تا بتوانید مجسمه را بیرون بیاورید خیلی سریع مجسمه راه به سمت اهرم بکشید و اهرم را بچرخانید وسرعت را کم کنید وبه سمت اهرم مقابل بروید و آن را بچرخانید که یک دور کافی است سریع سرعت را کم کرده وبه سمت جلو بروید از چاله ها بپرید وسریع از در نرده ای شکل داخل شوید بعد از دیدن صحنه مجسمه خیلی بزرگ را که مابین دو دیوار است را به عقب بکشید و مجسمه را با خود به جلو ببرید و از آن برای دفاع از آتش استفاده کنید موجودات را نابود کرده ومجسمه بزرگ را در روی یکی از دو محوطه گرد قرار دهید وخودتان هم روی دیگری قرار بگیرید توجه داشته باشید که قبلا” اهرم را کشیده باشید سریع توسط نقطه نورانی به سمت دیگر بپرید و کوزه های طلایی را به پایین هل دهید و روی نقطه گرد بگذارید مهاجمان را نابود کرده و پس از مشاهده میان پرده در کنر نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
به بالای راه پله ها رفته و اهرم روی ستون را بکشید به بالا بیایید والماس را درون دهان مرد قرار دهید و از زنجیر بالا بروید وجعبه را باز کنید وبعد در کنار نور زرد رنگ بازی را ذخیره کنید.
بطرف شیپور بزرگ رفته ومیان پرده را ببینید به وسط میدان بپرید واز ستون کوچک روی ستون بزرگ بپرید و از روی ستون بزرگ به لبه ی دیوار پریده و داخل شوید همانطور که در دمو دیدید اهرم را بچرخانید تا ستون بزرگ بالا بیاید از ستون بالا رفته وبه زنجیرها ضربه بزنید ستون دراز را به بیرون بِکشید اهرم را کشیده تا ستون پایین بیاید مزاحمان را ازپای درآورده و ستون را مابین ستون بزرگ وزمین قرار دهید سپس اهرم را بکشید حال از ستون بزرگ بالا بروید و ستون را آزاد کنید ستون را در مقابل در قرار داده واز آن بالا بروید وبه زنجیر ضربه بزنید تا در باز شود جلو رفته واهرم را بچرخانید تا ستون بالا بیاید به آنطرف بروید واهرم دیگر را بچرخانید تا میله ها به کنار بروند از در وارد شده وبا مرد سیاه پوش مبارزه کنید پس از شکست او میان پرده را تماشا کرده و به نزدیک هشت پا بروید و وقتی هشت پا کریتوس را در دستانش گرفت دکمه های L3 و R1 را زده تا رها شوید برای نابود کردن غول به پای چپ او ضربه زده تا بالا برود جسد سرباز را روی شاسی زیر پای چپ او قرار داده تا بخار آب آزاد شود بوسیله بخار آب به سمت سر غول پرواز کرده و به سر او ضربه بزنید پس از چند ضربه غول یکی از دستان خود را گیر می اندازد آن را گرفته وبه بالا بروید موانع راه را از بین برده و دست او را قطع کنید همین کار را با دست دیگرش انجام داده و آن را نیز قطع کنید سپس به سمت چپ هشت پا رفته وبه او ضربه بزنید تا هشت پا کمی به پایین سُر بخورد بطرف دست چپ رفته وهمین کار را انجام داده و سپس اهرم جلوی او را بکشید تا هشت پا نابود شود از روی پل عبور کرده و به سمت ققنوس رفته و با رام کردن او سوارش شوید تا میان پرده ای را تماشا کنید .
به انتها شنا کنید وبا R1 بالا رفته وکریستال را بشکنید تا رنگ محیط عادی شود به زیر آب بروید وبه زیر قسمتی که بودید بروید واهرم آبی را بچرخانید بطوری که شکاف زیر آب با فضای خالی سنگ در یک راستا قرار بگیرند به زیر آب رفته واهرم را بکشید تا سطح بالا بیاید وبا هم یکی شوند سپس از آب خارج شده وبه پیش ناقوس سمت راست بروید و آن را بصدا درآورید زمان را متوقف کرده وبه سمت چپ پرواز کنید با R1 به بالا بروید وقبل از اینکه صدای ناقوس قطع شود آونگ بالا را به حرکت درآورید تا ناقوس دوم را بصدا درآورد وبا صدای مشترک هر دو سر مجسمه ترک بردارد به زیر آب رفته واهرم آبی را بچرخانید بطوری که سر آونگ دریت روبروی مجسمه قرار گیرد بالا رفته و آونگ را به حرکت درآورید تا سر مجسمه شکسته شود وادامه مسیر برای شما امکانپذیر باشد بدرون راهرو رفته وسمت راست در را باز کنید وراهرو را تا انتها ادامه دهید.
دراینجا باید با یکی از خواهران سرنوشت مبارزه کنید پس از شکست دادن او شما را به قسمتی از زمان میبرد قبل از مبارزه دوم با ((اریس)) شما باید دشمنان را روی شمشیر بزرگ نابود کنید تا شمشیر سالم مانده وکریتوس بتواند با آن شمشیر (اریس) را نابود کند برای نابود کردن خواهر زمان بهتر است به اوتیر بزنید.

پس از شکست خواهر زمان با یکی دیگر ازآنها مبارزه میکنید در این قسمت برای شکست آنها وقتی که به زن ضربه زدید وروی زمین افتاد ونور سبز رنگ ظاهر شد زمان را کند کرده و به سمت خواهر دیگر که از آینه بیرون می آید رفته وبه او ضربه بزنید تا آینه ترک بردارد سپس به آینه ضربه بزنید تا بشکند وقتی که هر ۳ آینه را شکستید در باز میشود مسیر را ادامه داده واز دیوار روبرو بالا بروید از طریق سقف به سمت دیگر رفته بر روی بالکن بپرید دیوار سمت راست را بشکنید واز پله ها پایین بیایید پس از نابود کردن مهاجمان بیشمار به دستهای مجسمه سیاه ضربه وارد کنید تاقفل بازشده وآنراحرکت دهید بادست دیگراونیزهمینکارراانجام دهید.
ابتدا بازوهای او را بی حس کرده عبد با اهرم در سمت چپ را باز کنید سپس بر روی پلکان رفته و روی سکوی سمت چپ سقف راه رفته تا بطرف مقابل برسید وجسدهای روی میله ها رانابود کنید به پایین آمده واهرم رابکشید تا درب باز شود بعد از پلکان از در باز شده داخل شوید وبا زنجیر به بالا بروید.
حال در قسمت میانی هستید وباید دستهای غول را گیربیاندازید به سمت اهرمی که میان سیخها رفته و آنرا بکشید تا در کوچک باز شود به دست اول غول ضربه زده و آنرا داخل چاله بیاندازید مجددا” اهرم را بکشید تا در بسته شود و دست او گیر کند دست دوم او را نیز بی حس کرده واز ریسمان بالا رفته و اهرم را بکشید تا تیغه روی دست او افتاده و گیر کند به کنار دست اول او برگشته و مربع را تا آخر ببرید تا کنار تیغه ی سوم قرار گیرد سپس مربع را به کنار دست سوم برگردانید تا تیغه هم با او حرکت کرده وکنار دست قرار گیرد به دست ضربه زده تا به تیغه چسبیده وگیر کند از طنابی که به دست سوم چسبیده بالا رفته وبه سمت چپ پریده واهرم را بکشید تا بالا بیایید اینک در قسمت آخر هستید در اینجا از دیوار سمت راست بالا بروید واجساد روی چوب بلند را نابود کنید بعد به پایین رفته و چوب را توسط اهرم دوباره به سمت چپ حرکت دهید به جلوی صورت غول رفته واهرم آنرا بکشید تا یک تیغه بالا بیاید با R1 تیغه را چرخانده و روبروی صورت غول قرار دهید به پشت تیغه رفته و آنرا حرکت داده تا غول کشته شود وارد یکی از راهروها شده به داخل آب بپرید از زیر در شنا کنید واز سمت چپ از آب به بالا بیایید از اهرم کنار آینه استفاده کرده .مسیر را تا جلوی صورت غول برگردید واهرم پنجم سمت راست را بکشید تا زمان به عقب برگردد در این قسمت زمان شروع به کم شدن مینماید زمان را متوقف کرده ومسیر را سریع تا جلوی آینه طی کنید تا میان پرده ای مشاهده کنید.
با زیوس مبارزه کنید برای شکست دادن او زنها را ازپای درآورده و با دایره سر آنها را بشکنید تا با صدای جیغشان زیوس شکست بخورد پس از تماشای دمو با زیوس مبارزه کرده وهر بار پس از افتادن او پایه ی ستون را بلند کرده و روی او بیاندازید .
پس از غلبه بر آتنا راه را تا کنار غول نابود کرده برگشته وزمان را به عقب برگردانید ومجددا” به سمت آینه رفته تا میان پرده ای تماشا کنید.
در این قسمت کریتوس را میبینید که به کمک تایتان ها از کوه المپ بالا میرود تا زیوس را نابود کند وبازی به انتها برسد.

انتشار توسط تیم GAME-PC-MM.IR
کپی با ذکر ادرس سایت مجاز می باشد.


دسته ها : اموزش

 • 25,302 بازدید
 • ۲۳
 • ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ در ساعت ۵:۴۹ قبل از ظهر
مشخصات - محصول / فایل

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

 1. سلام
  کدوم پل یه مقدار واضح تر بگید میتونم کمک تون
  کنم

 2. سلام من قسمتی که مرد نامرئی هست توو
  آب وقتی مکشمش باید سپر بده نداده منم
  بعد که از زنجیر میام پایین باید سپر رو
  بگیرم جلوی نور مجسمه که نابود شه اما سپر
  نداده بهم بازی رم اور رایت سیو کردم
  نمیتونم برگردم دوباره بکشمش چیکار کنم
  ؟؟؟؟؟

 3. سلام اون قسمتی ک میریم ت حوض و در هارو میشکنیم ک ی صحنه ای میاد و من ت اب هبچ تونلب نمیبینم حتما باید ت اون صحنه کاری کرد؟؟ اگ اره اون دکمه ای ک فلش داره من ت کیبورد نمیتونم پیداکنم؟!!!!!!

 4. سلام از دیدن شما خوشحالم😊….میگم
  وقتی ی مرحله رو بریم بعد از بازی بریم
  بیرون بعد باز بیام بازی چطور مرحله اونیکه
  رفتیم رو بیارم خواهش میکنم ب من
  راهنمایی کنید.ممنون میشوم😊

 5. فیلم کامل لحظات بازی ب صورت یکجا در یوتیوب
  هست

 6. سلام من اونجایی که پل خراب شده گیر کردم خیلی فاصله داره اون پایین هم ی
  چیزی هست ولی وقتی که نزدیک می شم غیب می شه

 7. سلام من اونجایی که پل خراب شده گیر کردم خیلی فاصله داره اون پایین هم ی
  چیزی هست ولی وقتی که نزدیک می شم غیب می شه کمک کنید ترو خدا

  • سلام منم مشکل
   تورو دارم تونستی رد
   کنی☹️☹️

 8. سلام اونجا که رهبر عقاباست رو نمیتونم‌بزنم خیلی
  وقته نمیتونم کسی میتونه راهنماییم کنه لطفاااااااا

  • سلام در اموزش نبود ؟

  • نه نبود یه جا هم هست با
   محافظ جهنم باید دکمه هارو
   شانسی بزنیم سه تا پشت سر
   هم اول که باید دایررو سریع
   بزنیم بعد یکی دیگه بعد یکی
   دیگه بعدم یکی دیگه اون
   شانسیرو توضیح ندادین اگه
   میشه توضیح بدین

   ممنون♡

 9. سلام چگونه میتوان در خدای جنگ غلطک زد من تو
  کامپیوتر بازی میکنم فرق میکنه

  • در اموزش درج شده

 10. چجوری میتونم قدرتامو عوض کنم(تیروکمان تایفون،خشم کرونوس و…)

  • سلام داخل اموزش فکر کنم باشه

 11. مشکل من اینه که بازی خدای جنگ ۲ رو در کامپیوتر بازی میکنم و موقع سیو مرحله بازی مموری کار ps2 میخواهد در حالی من نه دارم و نه به لپ تاپ میخورد
  لطفا جواب دهید

  • سلام این مورد رو بنده اطلاعی ندارم

   امه یک گروه تلگرامی میدم خدمتتون میتونید سوالاتون بپرسید

   https://t.me/dorhamesamp1

 12. بعد از گرفتن بال سرشو کدوم ور بزارم بپرم
  من سرش جلو شمال خشکی گذاشتم پریدم
  نشد چ کنم؟

  • سلام داخل اموزش نیست ؟

  • سلام
   بعد از پایان قسمت اول
   نوشتید که بعد از انداختن
   ستون و کشتن همه… اون
   سرباز مرده رو روی دایره قرار
   دهید و خودتون روی دایره
   دیگر بروید تا در باز شود و
   سریع وارد شوید
   مشکل اینه که هرکارییییی
   میکنم اصلا نمیشه وارد بشم
   چون خیلی زود بسته میشه و
   نمیذاره برسم بهش
   اینجا هم که نمیشه از قدرت
   آهسته کردن صحنه استفاده
   کنم
   به نظرتون چیکار کنم؟
   ممنون

 13. سلام داداش منم مشکل تو رو داشتم باید خیلی خیلی
  سریع بزنی تا بتونی بکشیش
  خیلی خیلی خیلی سریع باید بزنی

 14. سلام علیکم من اونجایی گیر کردم که کریتوس میله یه جایی که استخر هست و بعد در بسته میشه و یه مرده به نام پرسیسویس که نامری میتونه بشه. اونجا من باهاش میجنگی
  که یه سپر هم دستشه ولی تو باس فایت اخر کریتوس میخواد سرشو بکنه زیر از تو بازی بهم میگه انالوگ رو‌ به سمت چپ و راست تکون بده من هر کاری میکنم میمیرم تو رو خدا
  جواب بدید ممنون میشم راستی من دارم تو کامپیوتر بازی میکنم خواستم بدونید

  • آقا من چجوری
   خدای جنگ۲
   کامپیتررا ذخیره کنم
   کارت میخواد سر در
   نمیارم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *